Scrierea oricărui proiect necesar obținerii unor fonduri nerambursabile necesită informații și documente din partea întreprinzătorului interesat să-și demareze sau să-și extindă afacerea.

Pregătirea documentației necesare se va face sub presiunea termenelor limită de închidere a sesiunilor de primire a proiectelor, astfel că un consultant în accesarea acestor tipuri de finanțări va utiliza formulare standard pentru colectarea datelor necesare.

Descarcă de la finalul acestui articol chestionarul de consultanță și lista documentelor necesare întocmirii unui plan de afaceri.

Pregătirea oricărui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, europene sau naționale, se bazează pe informațiile pe care consultantul le va solicita clientului său.

 

Întotdeauna, indiferent de tipul de finanțare sau de alte criterii care țin de solicitant și contexul în care proiectul se realizează, documentația necesară obținerii unei finanțări nerambursabile este alcătuită din trei componente:

 

Plan de afaceri

Cerere de finanțare

Documente suport

Planul de afaceri este cel mai complex document necesar solicitării finanțării nerambursabile, având o structură cadru impusă de către finanțator sau de către legislația națională (în cazul proiectelor demarate de instituții publice sau în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții și montaj).

Planul de afaceri nu are o structură reglementată prin legislație, însă are întotdeauna o structură impusă de către finanțator. Acesta este un document defalcat în capitole, mergându-se de la prezentarea firmei solicitante și a proiectului, până la estimarea veniturilor și cheltuielilor pe care afacerea le poate genera în viitor.

 

Atunci când proiectul prevede și realizarea unor construcții, planul de afaceri este numit studiu de fezabilitate, iar structura sa este reglementată prin Hotărârea de Guvern 907 / 2006 ce reglemenează etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor și proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

 

Legislația se aplică începând din data de 27 februarie 2017, iar o sinteză a principalelor modificări față de vechea legislație am scris pentru Avocatnet, în cadrul acestui articol.

 

Cererea de finanțare reprezintă, în cazul fondurilor europene, un rezumat al planului de afaceri, conținând totodată un scurt sumar al documentelor suport atașate proiectului. Documentul prezintă informațiile despre solicitant și proiect, obiectivele propuse ca urmare a implementării proiectului, dar și o detaliere a bugetului necesar implementării acțiunilor propuse.

 

În cazul fondurilor naționale, lucrurile sunt mai simple: cererea de finanțare este, în esență, o declarație pe proprie răspundere privind valoarea totală a investiției, suma totală a ajutorului financiar nerambursabil și eventuala contribuție proprie.

 

În categoria documentelor suport vom regăsi întotdeauna documentele pe care finanțatorul dorește să le atașăm planului de afaceri:

 • certificat de înmatriculare;
 • situații financiare încheiate;
 • oferte financiare și tehnice pentru obiectele de investiții;
 • copie a cărții de identitate a responsabilului de proiect;
 • diplome de studii pentru persoanele cheie care vor asigura implementarea proiectului;

Dincolo de această enumerare, documentele suport pot fi clasificate în funcție de perioada de valabilitate a lor. Având în vedere că toate documentele trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul depunerii proiectului, este recomandată să solicităm clientului documentele în două etape:

 • documentele care nu au termen de valabilitate trebuie să fie cerute cât mai curând, pentru colectarea informațiilor necesare într-o fază incipientă a proiectului. În această categorie sunt incluse copiile actelor de studii, CV-urile, situațiile financiare încheiate pentru anii financiari anteriori, etc;
 • documentele care au termen de valabilitate, iar solicitarea acestora trebuie să fie adresată clientului cât mai aproape de momentul depunerii proiectului, pentru a se evita situația în care actele expiră și vor trebui obținute încă o dată: certificat constatator emis de ONRC,oferte financiare și tehnice, etc.

 

În plus, pregătirea oricărui proiect necesită informații privind:

 • solicitantul de finanțare;
 • proiectul care este dezvoltat;
 • contextul în care se realizează investiția.

 

Informații despre solicitantul finanțării nerambursabile

În această categorie se vor regăsi informațiile care țin strict de solicitant. Obținerea lor este facilă și este recomandat să fie făcută într-un moment inițial al etapei de pregătire a proiectului.

 

Informațiile privind solicitantul se referă la:

 • denumirea societății;
 • adresa sediului social și a locului în care este propusă implementarea proiectului;
 • codul unic de înregistrare;
 • numărul de înregistrare la ONRC;
 • datele de contact ale societății;
 • numele sau denumirea acționarilor, numărul acțiunilor deținute, procentele deținute din totalul capitalului social.

 

Întotdeauna, aceste informații pot fi preluate din cadrul acestor documente:

 • certificatul de înmatriculare;
 • certificat de înregistrare în scopuri de TVA;
 • certificatul constatator;
 • actul constitutiv al societății, dar și toate actele adiționale care reflectă modificările făcute de-a lungul timpului;
 • crtificat constatator emis de ONRC pentru a certifica ultimele modificări făcute asupra actului constitutiv.

Ce informații sunt necesare pentru pregătirea unui proiect cu finanțare nerambursabilă?

 

 

 

Informații despre proiectul de investiții

După ce informațiile despre solicitant au fost obținute, vor trebui colectate informații despre proiectul de investiții  dorit. Aceste informații se referă la aspecte precum:

 • valoarea totală a proiectului de investiții;
 • valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat;
 • valoarea contribuției proprii pe care solicitantul trebuie să o aducă la proiect;
 • descrierea situației existente și a celei propuse prin implementarea proiectului;
 • valoarea achizițiilor propuse a se realiza, dar și descrierea acestora;

 

Aceste informații por fi colectate cu ușurință din următoarele documente:

 • certificat de urbanism sau autorizație de construire, atunci când proiectul prevede și o componentă de construcție;
 • memorii tehnice întocmite de arhitecți, ingineri și alți specialiști;
 • oferte financiare și tehnice pentru echipamentele și utilajele necesare în cadrul proiectului.

 

Informații despre contextul în care proiectul a fost dezvoltat

Informațiile despre solicitant și beneficiar nu sunt suficiente, atfel că mai sunt necesare date privind:

 • valoarea altor fonduri nerambursabile obținute în trecut de către societate;
 • principalii concurenți ai societății;
 • principalii furnizori sau clienți ai societății;
 • descrierea fluxului tehnologic pe care societatea îl va implementa în cadrul proiectului, după aprobarea acestuia;
 • înzestrarea societății cu terenuri, clădiri, utilaje, echipamente, obiecte de inventar, etc;
 • numărul de angajați, cheltuielile cu resursele umane.

 

Și aceste informații se pot obține relativ facil, solicitându-i clientului următoarele documente:

 • alte contracte de finanțare pe care societatea le-a încheiat în trecut;
 • o analiză sumară a piepei pe care societatea activează care să surprindă principalii concurenți;
 • contul analitic 411 Clienți și 401 Furnizori;
 • lista mijloacelor fixe și o situație a obiectelor de inventar;
 • ștatul de salarii;
 • organigrama societății.

 

Pentru o mai mare ușurință, informațiile și documentele necesare realizării unui proiect sunt grupate în două documente prezentate mai jos:

 

 • chestionar de consultanță;
 • lista documentelor necesare.

Chestionarul de consultanță

Acest document este structurat sub forma unui interviu pe care clientul îl poate completa cu un efort minim, în câteva minute.

Informațiile sunt grupate, iar răspunsul poate fi oferit prin completare sau doar prin bifarea opțiunii în care se regăsește.

 

Chestionarul de consultanță poate fi descărcat de aici.

 

Lista documentelor necesare

În completarea informațiilor necesare, este recomandat ca acest document să fie prezentat clientului imediat după semnarea contractului de consultanță, astfel încât să poată furniza în timp util actele solicitate.

 

În cadrul documentului atașat, documentele sunt clasificate în două secțiuni, așa cum a fost detaliat și în partea introductivă a articolului:

 • documente care nu au termen de valabilitate, astfel încât pot fi furnizate rapid firmei de consultanță;
 • documente care au termen de valabilitate, iar obținerea lor ar trebui lăsată către un moment mai apropiat de depunerea proiectului, astfel încât să nu fie cazul de a solicita eliberarea unor documente noi, ca urmare a expirării celor inițiale.

 

Lista documentelor necesare poate fi descărcată de aici.

Comments

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Vei primi informatii utile din domeniul fondurilor nerambursabile.

Felicitari pentru inscriere!

Share This

Ajuta-i si pe altii sa afle! Distribuie pe reteaua ta preferata.